Tumblelog by Soup.io
 • lorrain
 • guyver
 • apatyczna
 • kerio
 • evangelyn
 • Dariusz
 • derida
 • Jerusalem
 • szydera
 • gladtobenot
 • rufusthedog
 • empresst
 • Apothescarie
 • prime-lews-telamon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

3091 44ea 500
Reposted fromengereksiz engereksiz viakurdebele kurdebele
0515 28fe 500

nadi-kon:

Valley of the Dolls (1967) dir. Mark Robson

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaverronique verronique
4336 1127
Reposted fromvandalize vandalize viadestroyed destroyed
9296 6ecb
Reposted fromvandalize vandalize viadestroyed destroyed
5964 7084 500
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaataszka ataszka
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaataszka ataszka
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique vianezavisan nezavisan
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
1283 93c7
Reposted fromkarahippie karahippie viagregorczykm gregorczykm
Reposted fromavooid avooid
8907 e2f2
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacalineczka calineczka
9151 ba12
Reposted frommakle makle viaPoranny Poranny
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny
0184 5ec0 500
Reposted fromPoranny Poranny
9837 b9c6
Reposted from777727772 777727772 viamaybeyou maybeyou
0204 3090 500
Reposted fromfapucino fapucino viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl